เรื่อง :: การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์

       วันที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ณ ห้องประชุมดุสิตา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผลคะแนนประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้เท่ากับ 4.79 คะแนน

: 2022-08-04 13:41:23