เรื่อง :: องค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

       วันที่ 30 มิถุนายน 2565 องค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

: 2022-07-01 10:29:08