เรื่อง :: โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในรายวิชา GS54605 วันที่ 17 กันยายน 2556

       

โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ในรายวิชา GS54605
วันที่ 17 กันยายน 2556
ณ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 


: 2013-09-18 12:08:09