เรื่อง :: งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 25 กันยายน 2556

       

"...แด่ศักดิ์ศรีที่สืบสาน"
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
วันพุธที่ 25 กันยายน 2556
ณ หอประชุมใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

: 2013-09-26 14:16:32