เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Diskless No Hard Disk วันที่28 มิถุนายน 2557

       


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Diskless No Hard Disk
สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษาศึกษา
วัน 28 มิถุนายน 2557 
เวลา 08.30 - 16.30 น.

: 2014-06-29 01:45:47