เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างระบบครูพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) วันที่ 25-26 สิงหาคม 2557

       


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างระบบครูพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring)
ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

: 2014-08-25 03:26:59