เรื่อง :: โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนอู่ทองระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2557

       


โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 
โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2557: 2014-09-01 22:13:17