เรื่อง :: โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560

       

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนเพื่อการปรับปรุง
แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
 
     
     
     

: 2016-10-17 15:22:00