เรื่อง :: อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการให้ความรู้และทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา"

       

     
 

 

 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการให้ความรู้และทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา"
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมดุสิตา ห้อง 911 ศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2017-02-08 01:07:00