เรื่อง :: โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4

       

     
 

 

 
 

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4
9 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
     
     
     

: 2017-05-10 11:37:00