เรื่อง :: โครงการอบรมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และทักษะทางปัญญา

       

     
 

 

 
 

คิดถึงถิ่นเกิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และทักษะทางปัญญา
วันที่ 22 มีนามคม 2560
ณ ห้องสุพจน์มิเถาวัลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
     
     
     

: 2017-03-24 15:48:00