เรื่อง :: โครงการสัมมนาจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยใช้เทคนิค STEM

       

     
 

 

 
 

โครงการสัมมนา
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยใช้เทคนิค
STEM EDUCATION
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ชั้น 4

 
     
     
     

: 2017-03-31 16:16:00