เรื่อง :: กิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการ ผ่าตัดทำหมัน และตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง

       

     
 

 

 
  กิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการ ผ่าตัดทำหมัน และตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ฟรี
กิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการ
ด้านสุขภาพสุนัขและแมวภายใต้
โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
 
     
     
     

: 2017-07-06 15:02:10