เรื่อง :: ค่ายปฏฺิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี (ม.3)

       

     
 

 

 
  ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี (ม.3)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
วันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2017-07-06 15:04:00