เรื่อง :: ประชุมคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาปีการศึกษา 2559

       

     
 

 

 
  ประชุมคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมไม้แดง 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2017-05-31 14:25:00