เรื่อง :: โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

       

     
 

 

 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดบริการวิชาการ การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2560
วิทยากร โดย อ.ธวัฒน์ชัย ศิลังค์ประชา
จาก มรภ.สวนดุสิต. ท่านวิทยากรนำ พระบรมสาริกธาตุมาถวายถึง 9 วัด
โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมถวาย
 
     
     
     

: 2017-08-11 15:54:00