เรื่อง :: ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560

       

     
 

 

 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2017-07-26 11:15:00