เรื่อง :: ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       

     
 

 

 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 (คณะวิทย์ฯ)
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2017-07-26 11:25:00