เรื่อง :: การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560

       

     
 

 

 
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 25 มิถุนายน 2561
ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2018-06-25 15:51:00