เรื่อง :: ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

       

     
 

 

 
  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
วันที่ 1 กันยายน 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2018-09-06 13:04:00