เรื่อง :: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2562

       

     
 

 

 
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2562
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     

: 2019-06-26 10:33:00