เรื่อง :: ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2562

       

     
 

 

 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2562
ระหว่างวันที่19-21มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     

: 2019-06-19 15:33:00