เรื่อง :: การเขียนโปรแกรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

       

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนโปรแกรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีไฟฟ้า คณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 10 - 11, 13  สิงหาคม  2553
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

>>> คลิกเพื่อชม <<<

: 2010-08-10 17:06:47