เรื่อง :: การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 2

       การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 2 วันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือ เอลละเฟิ่น แคมป์ ราชบุรี Elephant Camp โดยการฝึกอบรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

: 2021-12-18 13:33:00