เรื่อง :: ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11 2564

       ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมไม้แดง 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

: 2021-11-11 14:17:00