เรื่อง :: การประชุม AL การสอนปฏิบัติการในช่วงการเรียนการสอน online

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม AL และสร้างชุมชมแห่งการเรียนรู้ PLC วันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 127 โดยสาขาวิชาเคมี หัวข้อ การสอนปฏิบัติการในช่วงการเรียนการสอน online และจำนวนนักศึกษาที่สมัครเรียนน้อยลง

: 2022-01-25 09:30:00