เรื่อง :: การตรวจคัดกรองเชื้อ Covid-19 ครั้งที่ 3 ให้กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียน Onsite

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียน Onsite ในสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2564

: 2021-12-22 15:33:00