เรื่อง :: โครงการปรับแผนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัด โครงการปรับแผนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน PLC การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท (Banrimkwae Paerimnam Resort) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

: 2021-12-24 15:33:00