เรื่อง :: การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสานสนับสนุนประจำปี 2564

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมไม้แดง 2

: 2021-12-26 15:33:00