เรื่อง :: MOU ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

       ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมออนไลน์ และเครีอข่ายเพื่อการป้องกันการกระทำความปิดกฏหมายในเด็กและเยาวชน วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

: 2022-03-18 15:34:00