เรื่อง :: โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 /2564

       วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาระดับหลักสูตร ทั้ง 10 หลักสูตร ณ ห้องประชุมดุสิตา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

: 2022-05-09 13:27:47