เรื่อง :: ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพบบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       วันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT แนวทางการพัฒนาหน่วยงานร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนที่หน่วยงานมีความประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือและการวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

: 2022-06-14 09:58:07