เรื่อง :: NFT พลิกโลกสินทรัพย์ดิจิทัลสู่การสร้างรายได้วิถีใหม่

       นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสัมนาในหัวข้อเรื่อง "NFT พลิกโลกสินทรัพย์ดิจิทัลสู่การสร้างรายได้วิถีใหม่" วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ (ตึก 14) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

: 2022-03-27 14:34:00