เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส โดยคณะกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย

       วันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

: 2022-04-04 17:34:00