เรื่อง :: ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อม สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2"

       

           การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อม สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2"
2nd Multidisciplinary Views on Sustainable Living & Built Environment (Sus-LaB 2)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2561
ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้, กรุงเทพมหานคร แและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วังไกลกังวล, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Deadline submission: 15 ธันวาคม 2560
http://slb.rmutr.ac.th
 


: 27 พ.ย. 2560