เรื่อง :: งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561

       

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์และการบรรยายปากเปล่า (oral presentation)ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลยโดยส่งผลงานได้จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2561 ในงานมีการบรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และกรรมการผู้จัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://research.lru.ac.th/lruconference2018/
 


: 30 พ.ย. 2560