เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

       

          ศูนย์บริการวิจัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 เรื่อง ” เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21 ” ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-17.00น. ณ ห้องประชุม DPU Hall อาคาร 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียนได้ทาง E-mail:conference@dpu.ac.th กำหนดส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 19 มหราคม 2561 สำหรับผู้ที่ไม่นำเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หรือส่งใบสมัครมาที่หมายเลขโทรสาร 02-580064 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website http://www.dpu.ac.th/conference
 
 


: 27 ธ.ค. 2560