เรื่อง :: แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

       

           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จำนวน 4 โครงการ สามารถดูรายละเอียดการเข้าอบรมแต่ละหลักสูตรได้ทาง http://www.nrct.go.th/training.aspx
1.โครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย
2.โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
3.โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย
4.โครงการฝึกอบรมการประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
 
 


: 11 ม.ค. 2561