เรื่อง :: ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2

       

          

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการสนับสนุนการทำวิจัยทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ  จนพัฒนาเป็นนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งฝ่ายวิชาการ สกว. มีความประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความเจิญก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดยใช้นวัตกรรมผ่านการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย จึงได้จัดโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่2” เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว.ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการ เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจในการผลิตผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้นี้เป็นอาจารย์และนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนที่มีความสนใจ ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ

กำหนดการโครงการในแต่ละภูมิภาค

  • ครั้งที่ 1 ภาคกลาง : 10-11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ลงทะเบียน(คลิก↵)
  • ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 23-24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโฆษะ โฮเทล จ.ขอนแก่น ลงทะเบียน(คลิก↵)
  • ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ : 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ลงทะเบียน(คลิก↵)
  • ครั้งที่ 4 ภาคใต้ : 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา ลงทะเบียน(คลิก↵)

ลงทะเบียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ขอสงวนสิทธิ์สำรองอาหารเฉพาะ 200 ท่านแรกเท่านั้น

 
 


: 02 ก.พ. 2561