เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร“กลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง”

       

          หลักสูตร“กลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ที่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 2 – รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน พ.ศ.2561
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม พ.ศ.2561
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 28 พ.ค. 2561