เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง IP MANAGEMENT

       

 

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ CIRAD และ The Institut Pasteur ประเทศฝรั่งเศส กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง IP Management ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียน อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.asia.tu.ac.th/ieas/ieas_buiding.htm

 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 07 ส.ค. 2561