เรื่อง :: ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2562

       

 
         ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจัดส่งงานผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาต่างๆ ด้านวนศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยทำให้การจัดการป่าไม้ของประเทศไทย ได้พัฒนาและเป็นสากล เข้าร่วมแสดงภายในงาน “การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี 62” ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ สนใจสามารถจัดส่งบทความฯ http: www.conference.forest.ku.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่…ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2561 4761 , 0-2942-8899
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 16 พ.ค. 2562