เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมเครื่อข่ายการประชุมวิชาการนำเสนอผลงนวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3

       

 
         สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมเครื่อข่ายการประชุมวิชาการนำเสนอผลงนวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ด้านมนุษยดนตรีวิทยาเอเชียแปซิฟิก เรื่อง"ดนตรีและวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมุษยชาติ" ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562
อ่านรายละเอียด >> https://goo.gl/ihCscT
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 31 ม.ค. 2562