เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563. (2020 TGS)

       

 
         ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563. (2020 TGS) เพื่อไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก(สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิก หรือสัมผัสคนไข้โดยตรง ได้) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 31 ม.ค. 2562