เรื่อง :: เชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019

       

 
        

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา และนักสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม

Thailand Research Expo : Symposium 2019
ในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ใน 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย
1. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
2. การวิจัยด้านสังคม และความมั่นคง
3. การวิจัยด้านการศึกษา
4. การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
5. การวิจัยด้านการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น

ผู้ผ่านการพิจารณาฯ จะได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานบทความวิจัย
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”
จัดในระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สามารถนำส่งบทความผลงานวิจัยฯ เข้ารับการพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php

โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 524, 517
Email : symposium@nrct.go.th

 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 31 ม.ค. 2562