เรื่อง :: การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 11

       

 
         การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 11
The 11th National Science Research Conference
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร
Deadline submission: 25 กุมภาพันธ์ 2562
https://sites.google.com/g.swu.ac.th/src11
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 31 ม.ค. 2562