เรื่อง :: การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualiification Register : Tor)

       

 
         การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualiification Register : Tor) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รุ่นที่ 5
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 31 ม.ค. 2562