เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2562

       

 
         ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2562
The 3rd National Conference on Innovation for Learning and Invention 2019: ILI2019
ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนข่าวสารวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ได้นำเสนอบทความแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการจากงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติ การนำเสนอแบบภาคบรรยาย และการนำเสนอแบบภาคโปสเตอร์
ขอบเขตและหัวข้อการประชุมแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. การวิจัยในชั้นเรียนทางอาชีวศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาและอาชีพ
3. การวิจัยด้าน IT, ICT และ e-learning
4. ผลงาน Project นักเรียน นิสิต นักศึกษา
5. วิจัยการศึกษาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 17 พ.ค. 2562