เรื่อง :: ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเมคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 The 4th International Conference on Innovative Education and Technology (ICIET 2019)

       

 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธีญบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเมคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562The 4th International Conference on Innovative Education and Technology (ICIET 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการ ให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน และสิ่งประดิษฐ์โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎคม 2562 ณโรงแรมไอยราแกรนด์ จังหวัดชลบุรี
อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iciet.rmutt.ac.th
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 17 พ.ค. 2562