เรื่อง :: ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวอบรม ประจำปี 2562

       

 
         ด้วยสถาบันส่งเสริมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562
 
เอกสารแนบท้าย
 


: 11 ม.ค. 2562